توجه

پسرجانکم! سلام …

روزهایی که به سکوت میگذرد مانند ماههایی است که مادر به آبستنی سپری میکند. نوشتن، پایان ِبارداری است و نه ابتدای آن. کاش میتوانستم برای نوشته ها تاریخ بازگشایی بگذارم …

(بیشتر…)

بزرگى

پسرجانکم ؛ سلام … بچه‌تر که بودم بزرگ شدن برایم آرزو بود. بعد مسابقه میدادیم که کداممان بزرگتر است و میدانی شاخص بزرگتر شدن چه بود؟ اینکه روبروی هم بایستیم و دستهایمان را دراز کنیم ببینیم دست کی بالاتر هست...

تعادل

پسرجانکم! میدانی علی؟ کودک یا فرزند بهترین هدیه و رخدادی است که میتوان در بزرگسالی با آن روبرو شد. مانند رساندن اکسیژن به کسی که در زیر دریا غوطه می خورد. بازگشت به کودکی دقیقا همان چیزی است که ما...

خودت

پسرجانکم! همه کودکان از جمله تو از آنجایی که به مبداء هستی بسیار نزدیکتر از من هستید، به همین سبب میتوانید منبع مناسبی برای دانستن آنچه نمیدانم باشید. مانند صف پر ازدحامی که خبر را از آنهایی که جلوتر هستند...