ایستادگی

پسرجانکم! از میان انبوه حیواناتی که در جنگل ِهستی زندگی می‌کنند، انسان و تنها انسان است که بر روی دوپایش ایستاده و سرشتش آن است که سربالا راه برود و تنها انسان است که عمود بر دشت زندگی میکند. به...

کوچ

پسرجانکم! امروز بیشتر از هر روز دیگری میل داشتم تو را در بغلم فشار دهم، به آغوشت گرفتم اما گفتی” میشه بذاری برم ” و این عاشقانه ترین تصمیم ممکن است ، که در اوج خواستن ، بگذاری که برود...

ولادت

پسرجانکم ! برایت از مرگ نوشته ام و اگر چه در دلم عهد داشتم دنج خلوتم را به دیگری آغشته نکنم اما یکباره تماشای تسبیح مرا وسوسه کرد که برایت از تولد بنویسم .

زنگار

پسرجانکم! آدم رفته رفته زنگار میگیرد، انگار روی آینه خاک نشسته و کم کم از انعکاس حقیقت خود باز میماند. میدانی زنگار یعنی چه؟ یعنی همه آنچیزهایی که «خودت» بودی اما برای دیگران از آن گذشته ای. خواه ناخواه در...