انتظار آموزشی

تحول در مفهوم ایمان برای من از آنجایی آغاز شد که #ثواب از ادبیات ذهنی ام حذف شد. یک شب مدت مدیدی به #پاداش فکر میکردم و تصمیم گرفتم که تصور کنم هیچ رفتار و گفتاری #ثواب ندارد؛ حالا ببینم...