مرگ

پسرجانکم!

مرگ، یک حقیقت کتمان ناپذیر و غیرقابل فرار است و به همین جهت ترس از مرگ را یکی از چهار رنجی میدانند که مبنای تمام ماتم ها و غصه های آدمیزاد است. یعنی خیلی از ترسهای دیگر مانند، ترس از بیماری، ترس از جدایی، ترس از کهولت و… ریشه در همین ترسیدن از مرگ دارد. خب، چرا مرگ ترسیدنی است؟ من قصد ندارم تو را به جواب برسانم و همه یادداشتها فقط در حد انگشت اشاره ای است که نشانی پاسخ را به تو بدهد. تو باید یاد بگیری که این پاسخ نیست که به تو میرسد بلکه این تو هستی که به پاسخ باید برسی

(بیشتر…)