آخِیش

 

پسرجانکم…علی ِ من …هستی ، همین دنیا نیست و تردیدی ندارم که جهانی پس از آن خواهد بود . به ساده ترین برهان برایت بگویم . هستی یک جوانی به من ، یک کودکی به تو بدهکار است و رسم روزگار آن نیست که آفرینش را به کسی مدیون باقی گذارد . پس باید جایی باشد که در آن تو کودکی کنی و من جوانی

(بیشتر…)