توجه

پسرجانکم! سلام …

روزهایی که به سکوت میگذرد مانند ماههایی است که مادر به آبستنی سپری میکند. نوشتن، پایان ِبارداری است و نه ابتدای آن. کاش میتوانستم برای نوشته ها تاریخ بازگشایی بگذارم …

(بیشتر…)