کتاب بهترین دوست تو نیست

همه #تربیت ثمره اندیشه و محاسبه نیست. خصایصی نیز هست که ما ناخواسته به فرزندانمان منتقل میکنیم. و من نگران روزی هستم که تو هم به درد پدرت گرفتار شوی. زیستن در جهان ِ یکنفره‌ای که #کتاب جایگزین تمام روابط دیگر است.  تبدیل شدن همه جهان پیرامون به #واژه و انس بیش از حد به کلمات آنقدر که حتی ترجیح بدهی #دوستت_دارم را هم بخوانی تا اینکه بشنوی (بیشتر…)