نگهبان ِ روان ِ کودکتان باشید

پسرجانم … نگاه خودم را میگویم، تو بعدا باید به نگاه خودت برسی. اما در منظر پدرت، در میان جبرهای زندگی، سهم ما از اختیار آنقدر ناچیز است که باید آن را چون جواهر قدر بدانیم. نسبت اختیار و جبر مانند نسبت الماس و ریگ است. جبر در هستی ریخته … اختیار است که باید با حفاری و کاوش به آن رسید و با احتیاط از آن استفاده کرد.

کسالت ناگهانی تو با فراوانی یک در چندهزار و مقامت به درمان آن هم در نسبت بسیار بسیار نادر، قطعا ماحصل اختیار ما نیست. ما در شانسهای وسیع‌تر موفق نبودیم چه رسد در شانسی چنین نادر. از آن بیماری مزمن، تا رخداد سحرگاه چهارشنبه صدها عامل خارج از اراده ما و پزشک، پرستار، دستیار و نگهبان و مستخدم و متصدی مستقل از اختیار ما در کنار هم قرار گرفتند تا من و تو امروز در اتاق سیتی‌اسکن بیمارستان کنار هم باشیم. (بیشتر…)